Informacja ogólna 

 
 

Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)

 

Do obowiązkowych działań w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju koncepcji, wytycznych, projektów rewaloryzacji czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinny uprzedzać działania ewidencyjne. Prezydent Miasta prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w formie zbioru kart adresowych.

 

W GEZ ujęte są zabytki nieruchome (obiekty, zespoły zabudowy i stanowiska archeologiczne) wpisane do rejestru zabytków, zabytki nieruchome znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz wskazane przez Prezydenta Miasta w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Jakie skutki prawne rodzi ujęcie obiektu czy obszaru w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)?

 

Umieszczenie zabytku w GEZ nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych. GEZ jest jedynie spisem obiektów, wobec których istnieje obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pozwolenia na budowę (przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę) lub rozbiórkę oraz przy uzyskiwaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego.

 

Prawnymi formami ochrony zabytków w Polsce są:

 

1) wpis do rejestru zabytków,

 

2) uznanie za pomnik historii,

 

3) utworzenie parku kulturowego,

 

4) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W Jaworznie mamy jedynie 3 obiekty rejestrowe, nie posiadamy pomników historii i parków kulturowych. Mamy natomiast dość sporo obiektów chronionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Warto więc, przy zamiarze realizacji inwestycji wymagającej zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, dowiedzieć się o zapisach w planie miejscowym ustalającym nie tylko przeznaczenie terenu, ale też jego ochronę. W planie mogą być określone nakazy i zakazy mające wpływ na realizację inwestycji.

 

Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w GEZ uwzględnia się przy sporządzaniu m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, uwzględniajace opiekę nad zabytkami.

 

 

Zamieszczamy mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektów ujętych w GEZ.

 

Załączony wykaz zabytków zawiera obiekty uporządkowane adresowo podzielone na tabele tematyczne.

 

Gminna Ewidencja Zabytków miasta Jaworzna została przyjęta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna z 2012 r., zmienionym w 2016 r.

 

Pełne opracowanie wraz z kartami adresowymi dostępne w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, tel. 032 6181621.

 
Liczba odwiedzin : 1894
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Ciołczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Ciołczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-22 15:47:30
Czas publikacji: 2016-06-02 13:05:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak