Wersja archiwalna

Likwidacja odpadów zawierających azbest 

 

 

 

Rada Miejska w Jaworznie 22 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/356/2016 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku" (załącznik nr 1).

 

 OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna”, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który Gmina zamierza złożyć do 30 kwietnia 2018 r. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

 

ZASADY:

  1. Nieruchomości, z których pochodzą odpady zawierające azbest objęte wnioskiem muszą być zlokalizowane na terenie Gminy Miasta Jaworzna, ujęte w "Inwentaryzacji szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna" oraz stanowić własność osób fizycznych.

  2. Dofinansowanie oferowane przez WFOŚiGW może wynieść:

    • 100 % kosztów obejmujących zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 600 zł za tonę) – w przypadku azbestu składowanego na nieruchomości,

    • 80 % kosztów obejmującychdemontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie więcej niż 640 zł za tonę) – w przypadku azbestu demontowanego z obiektów budowlanych.

Pozostałe koszty poniesie właściciel nieruchomości.

  1. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie Gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Miasta Jaworzna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  2. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

  3. Wykonanie usługi nastąpi w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą prac (orientacyjny termin realizacji prac: czerwiec-sierpień).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 – Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska (pokój 110)w terminie do dnia 05.03.2018 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018 r. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 6181675.

 

 

Załączniki

załącznik_nr_1.pdf

Data: 2017-01-13 14:40:00 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

formularz_wniosku.odt

Data: 2018-02-06 12:37:26 Rozmiar: 18.27k Format: .odt Pobierz

formularz_wniosku.pdf

Data: 2018-02-06 12:37:26 Rozmiar: 41.71k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gryzło
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Rytter
Czas wytworzenia: 2016-03-30 14:32:52
Czas publikacji: 2018-02-06 12:44:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-15