Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r.
2012-01-31 14:32:47
Wyrażenie zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Wyrażenie zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
2012-01-31 14:32:47
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Op. Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2008 r. oraz sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Op. Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2008 r. oraz sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego.
2012-01-31 14:32:46
Zmiana Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Zmiana Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:44
Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna”.

Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna”.
2012-01-31 14:32:44
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:43
Założenie publicznego, dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i włączenia go w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Założenie publicznego, dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i włączenia go w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -
2012-01-31 14:32:41
Nieodpłatne przekazania na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności zabudowanych nieruchomości gminnych, w celu prowadzenia działalności statutowej.

Nieodpłatne przekazania na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności zabudowanych nieruchomości gminnych, w celu prowadzenia działalności statutowej.
2012-01-31 14:32:40
Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Południe” w Jaworznie.

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Południe” w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:37
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:37