Uchwała Nr XVII/178/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określ. wys. stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku, jego poboru w 2004 r. 

 
Uchwała Nr XVII/178/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określ. wys. stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku, jego poboru w 2004 r. 

 UCHWAŁA NR XVII/178/2003

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

Z DNIA 2 GRUDNIA 2003 R.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku, jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień od tego podatku, obowiązujących na terenie miasta Jaworzna w 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)

Rada Miejska w Jaworznie

u c h w a l a :

§ 1

Określa się roczną stawkę podatku od posiadania psów obowiązującą na terenie miasta Jaworzna w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 2

Podatek od posiadania psów jest płatny w terminie do 31 marca roku podatkowego oraz w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

§ 3

1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa.

2. Poboru podatku dokonują w drodze inkasa zarządcy i administratorzy nieruchomości.

3. Z inkasentami podatku Prezydent Miasta zawrze stosowne umowy.

4. Prowizja za inkaso wynosi 30 % zebranych kwot.

5. Podatek od posiadania psów można wpłacać również w kasie urzędu oraz za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek dochodów gminy.

§ 4

1. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, psy w posiadaniu osób fizycznych, utrzymywane w budynkach jednorodzinnych.

2. Zwolnienie dotyczy jednego psa.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.


 

                                                                                             Przewodniczący                                                                                                                        Rady Miejskiej

                                                                                                JANUSZ CIOŁCZYK 

Liczba odwiedzin : 1120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2012-01-31 14:32:38
Czas publikacji: 2012-01-31 14:32:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak