Informacja nt. numerów rachunków bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

Od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Jaworzna w zakresie dochodów prowadzi Bank Handlowy
w Warszawie S.A
., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. obowiązują niżej wymienione numery rachunków bankowych:

 

  1. Rachunek podatków i opłat lokalnych:  07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

    na który dokonywane będą wpłaty z tytułu:

    - podatków lokalnych;

    - opłaty skarbowej;

    - opłaty targowej;

    - opłaty eksploatacyjnej.

    Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

  2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:  82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

    na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

    - dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Skarbu Państwa;

    - wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa;

    - wykupu nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa;

    - przekształcenia terenów należących do Skarbu Państwa;

    - opłaty za udostępnienie danych osobowych;

  3. Rachunek dochodów niepodatkowych:  60 1030 1159 0000 0000 9206 6061
    na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

    - dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy;

    - wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy;

    - wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy;

    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy;

    - opłat geodezyjno-kartograficznych;

    - opłat komunikacyjnych;

    - opłat za wydanie prawa jazdy; legitymacji instruktora;

    - opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

    - mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską;

    - wydawania dzienników budowy;

    - opłat za koncesje i licencje;

    - opłat za wydanie karty wędkarskiej;

    - opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew);

    - opłat adiacenckich i renty planistycznej;

    - kar umownych i grzywien pieniężnych; 

  4. Rachunek egzekucji administracyjnej: 10 1030 1159 0000 0000 9206 6088
    na który będą dokonywane wyłącznie wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

 

Ponadto, od 1 stycznia 2015 r. będzie można uiszczać opłaty na powyższe rachunki bankowe bez dodatkowych kosztów
w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:

 

  • ul. Pocztowa 9A,

  • ul. Kolejarzy 20,

  • ul. Tysiąclecia 21,

  • ul. Glinianej 12,

  • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,

  • ul. Zwycięstwa 9A

  • Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

 

W okresie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br. kasy urzędowe zlokalizowane w budynkach przy ulicach:
Grunwaldzka 33 i Grunwaldzka 52a będą czynne:

od poniedziałku do środy w godz.  7.00 - 14.00,
w czwartki od godz. 7.00 do 15.00,
w piątki od godz. 7.00 - 13.00.

 

 


Liczba odwiedzin : 7245
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2014-11-25 11:24:34
Czas publikacji: 2017-06-20 10:37:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak