Informacja nt. numerów rachunków bankowych i płatności 

 
 

Od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Jaworzna w zakresie dochodów prowadzi Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. obowiązują niżej wymienione numery rachunków bankowych:

 1. Rachunek podatków i opłat lokalnych:  07 1030 1159 0000 0000 9206 6045

  na który dokonywane będą wpłaty z tytułu:

  - podatków lokalnych;

  - opłaty skarbowej;

  - opłaty targowej;

  - opłaty eksploatacyjnej.

  Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:  82 1030 1159 0000 0000 9206 6053

  na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

  - dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Skarbu Państwa;

  - wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa;

  - wykupu nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa;

  - przekształcenia terenów należących do Skarbu Państwa;

  - opłaty za udostępnienie danych osobowych;

 3. Rachunek dochodów niepodatkowych:  60 1030 1159 0000 0000 9206 6061
  na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

  - dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy;

  - wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy;

  - wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy;

  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy;

  - opłat geodezyjno-kartograficznych;

  - opłat komunikacyjnych;

  - opłat za wydanie prawa jazdy; legitymacji instruktora;

  - opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

  - mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską;

  - wydawania dzienników budowy;

  - opłat za koncesje i licencje;

  - opłat za wydanie karty wędkarskiej;

  - opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew);

  - opłat adiacenckich i renty planistycznej;

  - kar umownych i grzywien pieniężnych; 

 4. Rachunek egzekucji administracyjnej: 10 1030 1159 0000 0000 9206 6088
  na który będą dokonywane wyłącznie wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

 

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ wykaz płatności, których już nie będzie można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego. Również z początkiem 2017 roku zlikwidowana została kasa Urzędu zlokalizowana w budynku przy Placu Górników.

Poniżej wykaz płatności, których od 1 stycznia 2017 r. nie można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego:

 • należność za dzierżawę,
 • trwały zarząd,
 • zwrot kosztów odszkodowania,
 • zwrot kosztów operatu szacunkowego,
 • należność za zamianę działek,
 • sprzedaż działek,
 • sprzedaż drewna,
 • refundacja kosztów najmu i mediów,
 • opłata za służebność,
 • opłata za bezumowne korzystanie z gruntu.

Informacja w tym zakresie będzie umieszczona na każdej fakturze, której płatność nie będzie mogła być uregulowana w kasie Urzędu. Należności za m.in czynsz dzierżawny będzie mógł być regulowany wyłącznie przelewem bądź w placówce pocztowej.

Ponadto wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego dokonać można bez dodatkowych opłat w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:
- ul. Pocztowa 9A,
- ul. Kolejarzy 20,
- ul. Tysiąclecia 21,
- ul. Abstorskich 3A,
- ul. Zwycięstwa 9A,
- al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27,
- ul. Glinianej 12.

 

Liczba odwiedzin : 14495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2014-11-25 11:24:34
Czas publikacji: 2018-12-13 08:45:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak