Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie

2018-10-05 08:04:54
Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - Byczyna-Jamki

2018-07-02 08:02:04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeleń" w Jaworznie

2018-06-08 08:01:35
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" w Jaworznie

2018-05-25 08:00:37
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie

2018-05-25 08:00:37
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-05-18 08:01:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Przebudowa ul. Martyniaków na odcinku od skrzyżowania z ul.Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki

2018-02-07 09:33:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ba realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Martyniaków na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki

2018-01-12 08:00:53
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

2017-12-15 08:45:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz przebudową sieci wodociągowej ul. Wiosny Ludów w Jaworznie

2017-08-21 13:00:30