Zakres działalności 

 
 

Zakres działania Referatu Nieruchomości Gminy:

1) zarządzanie majątkiem gminy i wykonywanie praw właścicielskich, w tym:
a) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej,
b) wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców oraz obsługa wspólnot mieszkaniowych,
c) komunalizacja mienia,
d) wytyczanie granic i podział nieruchomości,
e) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
f) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
g) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
h) uwłaszczenie państwowych i samorządowych osób prawnych, spółdzielni, innych osób prawnych, posiadaczy nieruchomości oraz posiadaczy garaży w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy,
i) przekazywanie nieruchomości gminnych na rzecz osób prawnych,
j) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
k) wykup użytkowania wieczystego na własność,
l) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,
m) rozkładanie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,
n) prowadzenie postępowania w zakresie bezumownego zajęcia nieruchomości gminnych,
o) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, aktualizacją i sprostowaniem dokumentów uwłaszczeniowych.


2) wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy,
b) sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych,
c) bieżąca aktualizacja użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych i lokalowych,
d) prowadzenie rejestru przekazywanych nieruchomości gminnych,
e) prowadzenie rozliczeń za nieruchomości oddawane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
f) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych - grunty,
g) analityka księgowa środków trwałych - grunty,
h) opracowywanie planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji zadań objętych zakresem działania Referatu Nieruchomości Gminy.

Zakres działania Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa

1) zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie praw właścicielskich, w tym:
a) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej,
b) wytyczanie granic i podziały nieruchomości,
c) sprzedaż nieruchomości i oddawanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym lub w trybie przetargu,
d) zamiana nieruchomości,
e) nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
f) wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,
g) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
h) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
i) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
j) uwłaszczanie państwowych i samorządowych osób prawnych, spółdzielni, innych osób prawnych, posiadaczy nieruchomości oraz posiadaczy garaży w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
k) przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób prawnych,
l) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
m) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
n) rozkładanie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
o) kontrola gruntów Skarbu Państwa w zakresie wykonywania umów dzierżaw,
p) prowadzenie postępowań w zakresie bezumownego zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa,
q) wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

2) wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
b) sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
c) bieżąca aktualizacja użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych i lokalowych,
d) prowadzenie rejestru przekazywanych nieruchomości Skarbu Państwa,
e) prowadzenie rozliczeń za nieruchomości sprzedawane, oddawane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem,
f) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,
g) analityka księgowa środków trwałych,
h) opracowywanie planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji zadań objętych zakresem działania Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa,
i) sporządzanie okresowych sprawozdań do Wojewody Śląskiego z wykonania budżetu i realizacji zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej,

j) przygotowywanie dokumentacji i wydawanie opinii do spraw sądowych z wniosku Gminy i Skarbu Państwa lub których Gmina i Skarb Państwa są uczestnikami (zasiedzenie, służebności gruntowe, zniesienie współwłasności, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych).

 

Liczba odwiedzin : 1387
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Markiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Wiśniewska
Czas wytworzenia: 2010-10-28 12:33:38
Czas publikacji: 2017-03-29 08:13:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak