Zakres działalności 

 
Zakres działalności 

ORGANIZACJA I ZADANIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności został utworzony w 1999 roku, kiedy przejął zadania realizowane wcześniej przez Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej. Oprócz spraw z zakresu obrony cywilnej oraz obronnych zajmuje się również sprawami zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego a także ochrony przeciwpożarowej.            

Siedziba wydziału mieści się w Jaworznie przy Placu Górników 5.


Zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
 

1. W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej

1) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie miasta,
2) nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych miasta,
3) tworzenie struktur obrony cywilnej na terenie miasta,
4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń i treningów obrony cywilnej,
5) organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
8) planowanie i zapewnienie środków transportowych i warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej   i społecznej dla ewakuowanej ludności,
9) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11) planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
12) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury technicznej w zakresie wymogów obrony cywilnej i obronności,
13) prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej,
14) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności oraz urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń,
15) kontrolowanie stanu przygotowania instytucji i zakładów pracy do realizacji zadań obrony cywilnej,
16) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją i rozbudową systemu monitoringu wizyjnego miasta,
17) prowadzenie spraw obronności; współdziałanie w tym zakresie z organami administracji rządowej,
18) realizacja systemu alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz plakatowania obwieszczeń,
19) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych, obrony cywilnej i innych jednostek,
20) koordynowanie zadań związanych z przyjęciem i zapewnieniem pobytu na terenie miasta wojsk sojuszniczych w ramach programu NATO/Host Nation Support/,

2. Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego

1) kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie miasta,
2) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
3) wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w miejskich jednostkach organizacyjnych,
4) koordynowanie zadań realizowanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną, ochotnicze straże pożarne, służby ratownictwa komunalnego oraz inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje na terenie miasta na rzecz ochrony ludności,
5) realizowanie strategii wojewódzkiej zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania i reagowania kryzysowego oraz planami ratowniczymi,
6) koordynowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku,
8) obsługa administracyjno-organizacyjna programu "Tarcza",
9) realizacja zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego miast sąsiednich oraz organów administracji publicznej,
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Liczba odwiedzin : 1145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-10-28 13:13:37
Czas publikacji: 2012-01-31 14:32:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak