ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU INFORMATYKI

1. W zakresie zarządzania zasobami teleinformatycznymi Urzędu

1) opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu,
2) zabezpieczenie Urzędu w infrastrukturę, sprzęt teleinformatyczny oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących,
3) bieżące administrowanie posiadanymi zasobami teleinformatycznymi Urzędu,
4) współpraca z Wydziałem Administracji w zakresie ewidencjonowania operacji na administrowanych zasobach teleinformatycznych zgodnie z    obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5) obsługa Urzędu w zakresie transmisji danych oraz usług telefonii stacjonarnej i mobilnej,
6) kontrola przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich
i prawach pokrewnych w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych Urzędu,
7) prowadzenie szkoleń i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów  teleinformatycznych,
8) nadzór nad prowadzeniem baz danych oraz weryfikacja danych podmiotów uczestniczących w elektronicznej wymianie danych, zgodnie z ustawą o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
9) zapewnienie ciągłości działania pracy systemów teleinformatycznych Urzędu,
10) zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu,
11) przeprowadzanie archiwizacji danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu,
12) współudział w utrzymaniu i rozbudowie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie w zakresie zapewnienia wsparcia technicznego,
13) obsługa multimedialna Urzędu,
14) zapewnienie i utrzymanie zasobów niezbędnych do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez placówki oświatowo-wychowawcze funkcjonujące na terenie gminy Jaworzno.

2. Referat Łączności i Informatyzacji Jednostek Organizacyjnych – IŁ

1) współdziałanie w obszarze modernizacji i rozbudowy Miejskiego Systemu Monitoringu w zakresie doradztwa technicznego,
2) współdziałanie w przygotowywaniu projektów z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego,
3) współdziałanie z innymi podmiotami w ramach projektów obejmujących informatyzację jednostek administracji i użyteczności publicznej,
4) koordynacja informatyzacji w miejskich jednostkach organizacyjnych,
5) zarządzanie i utrzymanie infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) oraz Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wraz z siecią wewnętrzną Urzędu,
6) zapewnienie usługi transmisji danych dla MSS, CPD oraz Urzędu,
7) zapewnienie łączności stacjonarnej dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podłączonych MSS,
8) zapewnienie łączności mobilnej dla Urzędu,
9) nadzór nad infrastrukturą sprzętową w serwerowniach Urzędu,
10) prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanej infrastruktury.

 

Liczba odwiedzin : 936
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Merta
Osoba odpowiedzialna za informację : Sebastian Merta
Czas wytworzenia: 2012-01-09 12:23:23
Czas publikacji: 2012-01-09 12:23:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak