Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kandencję 2012 - 2015.

 
2012-06-20 09:29:28
Zasady sprzedaży samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

 
2012-06-11 10:47:24
Pozbawienie kategorii drogi gminnej - ul. Dąbrowszczaków położonej na terenie Gminy Miasta Jaworzna i wyłączenia jej z użytkowania.

 
2012-06-11 10:45:39
Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 
2012-06-11 10:44:08
Upoważnienie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jaworznie do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza II".

 
2012-06-11 10:41:47
Zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Jaworzna.

 
2012-06-11 10:40:26
Przyjęcie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2013-2017.

 
2012-06-11 10:37:56
Częściowa zmiana uchwały Nr XXXIV/468/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna

 
2012-06-11 10:35:38
Uchwalenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

 
2012-06-11 10:21:06
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury - Orkiestry Kameralnej "Archetti".

 
2012-06-11 10:19:23