ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jan Kanty" w Jaworznie 

 
  

Jaworzno,11 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. do 20.10.2010 r.), art. 39 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/660/2010 z dnia 30 września 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie, obejmującego obszar jak na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia do 18 maja 2012 r., w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 maja 2012 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali nr 1 (sala obrad), o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2012 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Prezydent Miasta Jaworzna

    /-/ Paweł Silbert

 

Załączniki

mapa_do_ogloszenia_mpzp_Jan_Kanty.JPG

Data: Brak danych Rozmiar: 1.87M Format: .JPG Pobierz

Liczba odwiedzin : 547
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Jezioro
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Jezioro
Czas wytworzenia: 2012-04-11 09:43:51
Czas publikacji: 2012-04-11 09:43:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak