Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie.

 
2012-07-06 12:33:18
Nadanie drodze wewnętrznej nazwy ulica Radwańskich.

 
2012-07-06 12:27:58
Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Jaworzna.

 
2012-07-06 12:26:18
Wyrażenie zgody na zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 18, położonego w budynku przy ul. Złotej 2 w Jaworznie.

 
2012-07-06 12:21:08
Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych boksami garażowymi na rzecz ich najemców.

 
2012-07-06 12:16:04
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działek nr 209/14 i 209/19 w obr. geod. 266 m. Jaworzna, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych pawilonem handlowym.

 
2012-07-06 12:12:03
Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie bieżącej konserwacji i naprawy koryta cieku Byczynka w granicach administracyjnych miasta Jaworzna

 
2012-07-06 12:10:12
Ustalenie opłat za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie.

 
2012-07-06 12:07:29
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 
2012-07-06 12:04:48
Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 
2012-07-06 11:59:34