Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp "Ławczana" 

 
  
Jaworzno, 10 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ławczana" w Jaworznie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/515/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2013 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ławczana" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obszarze wskazanym na załączniku graficznym poniżej, w dniach od 17 kwietnia do 18 maja 2015 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 7 maja 2015 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

 

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

 

Załączniki

Lawczana_wzor_uwagi_wylozenie.odt

Data: Brak danych Rozmiar: 13.48k Format: .odt Pobierz

granica_Lawczana_96.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.07M Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Ciołczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Ciołczyk
Czas wytworzenia: 2015-04-10 11:04:12
Czas publikacji: 2015-04-10 11:04:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak