Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków 

 
 

 

 • Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach od 15ºº do 17ºº. 
 • Przyjmowanie interesantów przez naczelników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu. 
 • W szczególnych przypadkach, uwzględniając konieczność terminowej realizacji zadań, Prezydent może ustalić inne godziny przyjmowania interesantów. 
 • Ewidencję spraw wniesionych przez interesantów podczas przyjęć przez Prezydenta i jego Zastępców oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem prowadzi Wydz. Organizacyjny i Kadr (OR). 
 • Skargi wniesione podczas przyjęć interesantów, Wydz. OR przekazuje bezpośrednio do Wydz. Kontroli Wewnętrznej i Audytu (KA), w celu ich zaewidencjonowania w centralnym rejestrze skarg oraz niezwłocznego przekazania do rozpatrzenia właściwej komórce organizacyjnej Urzędu. 
 • Wszystkie skargi i wnioski, w rozumieniu art. 227 i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wpływające do Urzędu podlegają zaewidencjonowaniu. 
 • Ewidencjonowanie skarg należy do obowiązku Wydz. KA, natomiast ewidencja wniosków spoczywa na komórce organizacyjnej Urzędu właściwej do ich rozpatrzenia. 
 • Obowiązek przedłożenia do zarejestrowania w Wydz. KA skarg, które wpłynęły bezpośrednio do komórki organizacyjnej Urzędu lub zostały tam osobiście przez interesanta złożone – spoczywa na naczelniku tej komórki organizacyjnej.
 • Rejestrem centralnym nie są objęte:
 1. skargi na decyzję ostateczną, które w zależności od ich treści uważa się za żądanie wznowienia postępowania, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia lub zmiany z urzędu,
 2. skargi na decyzję administracyjną podlegającą zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem,
 3. roszczenia wynikające ze stosunku pracy wniesione przez pracowników Urzędu,
 4. skargi i wnioski, których kopie skierowane zostały do Urzędu - sprawy te rozpatruje i załatwia w ramach swej właściwości organ, do którego były adresowane,
 5. skargi i wnioski nie określające imienia i nazwiska oraz adresu skarżącego i wnioskodawcy (tzw. anonimy).
 • W przypadku, gdy skarga dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu, Naczelnik Wydz. KA ustala komórkę wiodącą odpowiedzialną za załatwienie sprawy i terminowe przygotowanie zbiorczej odpowiedzi do wnoszącego. Wydziały współpracujące w rozpatrzeniu skargi odpowiadają za stronę merytoryczną powierzonych im do rozpatrzenia spraw.
 • Załatwienie skargi lub wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 • Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 • Wnioski wpływające do Urzędu mogą być przekazane do rozpatrzenia dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych.
 • W przypadku niemożności załatwienia skargi w terminie, należy o tym zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, a kserokopię pisma zawiadamiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przekazać do Wydz. KA.
 • Najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia skargi, komórka rozpatrująca sprawę składa w Wydz. KA kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał odpowiedzi udzielonej skarżącemu. Kopie odpowiedzi (po dokonaniu odpowiednich adnotacji w rejestrze centralnym m. in. o terminie i sposobie załatwienia skargi) przechowywane są przez Wydz. KA według kolejności wynikającej z rejestru.
 • Materiały prasowe i inne opublikowane wiadomości - jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne - rozpatruje Biuro Promocji i Informacji.
 

Liczba odwiedzin : 1356
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2010-10-25 11:06:59
Czas publikacji: 2016-11-25 09:02:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak