Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu - III (fragment)

 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. do 20.10.2010 r.), art. 39 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/266/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Pszczelnik, zmienionej uchwałami: Nr XLVII/647/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie, obejmującego obszar jak na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września do 21 października 2013 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. fragmencie projektu planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 października 2013 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2013 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Prezydent Miasta Jaworzna

              Paweł Silbert
2013-09-23 09:37:18
Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I

Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I
2012-01-31 14:32:55