ogłoszenie o ponownym wyłożeniu projektu planu 

 
 

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II” w Jaworznie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2015r. poz. 199), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z poźn. zm) oraz uchwały nr XXVIII/407/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2013 r.,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym.

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 r. (czwartek)w OSP Dąbrowa Narodowa przy ul. Strażackiej 1, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce „Planowanie Przestrzenne”.

 

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

 

Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Maria Misztal
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Misztal
Czas wytworzenia: 2015-06-30 09:38:03
Czas publikacji: 2015-07-03 06:03:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak