ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp "Tuwima - wschód" w Jaworznie 

 
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tuwima - wschód” w Jaworznie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm) oraz uchwały Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima - wschód” w Jaworznie,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima - wschód” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym.

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 sierpnia do 5 września 2016 r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 1 września 2016 r. (czwartek) na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno, o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożone uwagi, po utajnieniu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce „Planowanie Przestrzenne”.

 

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

 

Załączniki

mapa_wyłożenie.png

Data: 2016-07-28 09:06:31 Rozmiar: 164.65k Format: .png Pobierz

Liczba odwiedzin : 319
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Jezioro
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Jezioro
Czas wytworzenia: 2016-07-28 09:06:31
Czas publikacji: 2016-07-29 10:37:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak