Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp "Victoria" do publicznego wglądu 

 
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Victoria” w Jaworznie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) oraz uchwały nr XV/221/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”Victoria”w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym.

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 marca do 7 kwietnia 2017r. w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali nr 1, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia21 kwietnia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożone uwagi, po utajnieniu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce „Planowanie Przestrzenne”.

 

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

 

Załączniki

do gazety.jpg

Data: 2017-03-03 09:26:18 Rozmiar: 1.44M Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Znamirowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Znamirowska
Czas wytworzenia: 2017-03-03 09:21:57
Czas publikacji: 2017-03-03 09:26:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak