Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  

 
 

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), która określa zasady oraz tryb udostępniania i  przekazywania informacji sektora publicznego w  celu ponownego wykorzystania. Ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE ws. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Art. 2 ww. ustawy definiuje pojęcie:

 • informacji sektora publicznego jako każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w  szczególności w  postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), będącą w  posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia;

 • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w  celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (z wyłączeniem informacji o  osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w  przypadku rezygnacji przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców z przysługującemu im prawa);

 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

 • w zakresie informacji sektora publicznego:

  • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;

  • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

  • do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 142 poz. 1402 z późn. zm.), prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2016 r., poz. 843), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej;

  • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a  czas trwania tych praw nie wygasł.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji publicznych będących w posiadaniu
Urzędu Miejskiego w Jaworznie w celu ich ponownego wykorzystywania:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu, na miejskim serwisie internetowym),

 • udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie (BIP UM):

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP UM nie  zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w  danym zakresie umowy o  udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te  informacje, są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP UM, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miejskiego w Jaworznie;

 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

 • podania zakresu odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Jaworznie za udostępniane lub przekazywane informacje.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Urząd Miejski w Jaworznie może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub  informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i  przekazać ją  wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W rozumieniu art. 12 ust. 2 ww. ustawy, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez tut. Urząd w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP UM lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

 

Warunki korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
Urząd Miejski w Jaworznie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub  we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że  nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w  sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,

 • wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Jaworznie.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na  wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w  przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w BIP UM,

 • informacja została udostępniona w inny sposób, niż wyżej wskazany i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o  braku takich warunków lub opłat,

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 • informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i  tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego (dysponenta informacji sektora publicznego);

 • informacje o wnioskodawcy (w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);

 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub  przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony
w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie  dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Urząd Miejski w Jaworznie, po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2:

 • przekazuje informację sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania; lub

 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę; lub

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie; lub

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Jaworznie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z  wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu tut. Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Urząd Miejski w Jaworznie w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze  względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, tut. Urząd wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo  licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

Tut. Urząd może (w drodze decyzji) odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. W takim przypadku, po  rozpatrzeniu wniosku tut. Urząd:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za  ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw; lub

 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku; lub

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Jaworznie o przyjęciu oferty.

Urząd Miejski w Jaworznie nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich  przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd Miejski w Jaworznie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w  określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od  wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w  celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w  określony sposób i w określonej formie.

Urząd Miejski w Jaworznie umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z  dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) .

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z  późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Liczba odwiedzin : 492
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2016-10-14 08:22:32
Czas publikacji: 2016-10-24 08:37:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak