Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Piekarskiej 

 
 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jaworznie uchwały Nr XXVIII/409/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym poniżejoraz o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w.w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w      Kancelarii Urzędu Miejskiego w     Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33lub  pocztą na ww. adres w terminie do  dnia 23 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i   obręb działki), której dotyczy. Jako złożone na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w sposób zgodny z  art.  18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Złożone wnioski, po utajnieniu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakładce Planowanie Przestrzenne.

 

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

 

Załączniki

Piekarska.jpg

Data: 2017-06-01 11:32:46 Rozmiar: 10.89M Format: .jpg Pobierz

wzór_wniosku_przystąpienie_mpzp_w_rejonie_ul_Piekarskiej.odt

Data: 2017-06-05 12:16:49 Rozmiar: 16k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 308
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Znamirowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Znamirowska
Czas wytworzenia: 2017-06-01 11:32:46
Czas publikacji: 2017-06-05 12:16:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak