Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

2017-09-12 11:14:13
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

2017-09-12 11:14:13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie

2017-09-12 11:14:05
w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie

2017-09-12 11:13:29
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji

2017-09-12 11:11:36
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna

2017-09-12 11:10:09
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2027

2017-09-06 12:37:07
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

2017-09-06 12:29:27
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie

2017-09-06 12:27:47
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 w Jaworznie

2017-09-06 12:26:53