ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. „Wandy” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

 

 

Jaworzno, 25maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Wandy w Jaworznie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jaworznie uchwały Nr XXXVIII/547/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie przystąpienia do   sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym poniżejoraz o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33lub pocztą na ww. adres w terminie do dnia 15czerwca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy. Jako złożone na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Złożone wnioski, po utajnieniu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakładce Planowanie Przestrzenne.

 

 

 

/-/ Paweł Silbert

Prezydent Miasta Jaworzna

 

Załączniki

wzór_wniosku_przystąpienie_mpzp_w_rejonie_ul_Wandy.odt

Data: 2018-06-01 12:19:48 Rozmiar: 22.47k Format: .odt Pobierz

wzór_wniosku_przystąpienie_mpzp_w_rejonie_ul_Wandy.pdf

Data: 2018-06-01 12:19:48 Rozmiar: 27.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Znamirowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Znamirowska
Czas wytworzenia: 2018-05-25 08:52:55
Czas publikacji: 2018-06-01 12:19:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak