Przystąpienie do opracowywania projektu dokumentu „Planu adaptacji Miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030” 

 

 

 

Jaworzno, 27 września 2018 r.

KS-GK.7021.12.1.2018

 

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Przystąpiono do opracowywania projektu dokumentu „Planu adaptacji Miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030” (Plan) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji Miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030” (Prognoza),

  2. Plan określa działania adaptacyjne niezbędne do przystosowania miasta do zmian klimatu w zakresie zmniejszenia jego podatności na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zwiększenia potencjałudo radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych,

  3. projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wJaworznie: www.bip.jaworzno.pl (zakładki: Komunikaty i obwieszczenia oraz Informacje o środowisku i jego ochronie),

  4. wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się projektem Planu i Prognozy w dniach od 08.10.2018 r. do 29.10.2018 r. w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój nr 110,

  5. w tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych –osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie –WydziKomunalny i Ochrony Środowiska lub pisemnie do Urzędu Miejskiego w Jaworznie –Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@um.jaworzno.pl,

  6. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Jaworzna,

  7. uwagi i wnioski wniesione po wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

JAWORZNA

 Paweł Silbert

 

 

Załączniki

MPA_projekt_Jaworzno_z załącznikami.pdf

Data: 2018-10-05 12:48:15 Rozmiar: 3.23M Format: .pdf Pobierz

MPA_Prognoza_Jaworzno z załącznikami.pdf

Data: 2018-10-05 12:48:15 Rozmiar: 2.43M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 215
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Rytter
Czas wytworzenia: 2018-10-05 12:48:15
Czas publikacji: 2018-11-29 08:56:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak